Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád plemenné knihy Brown swiss

ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY

1. Základní východiska řádu plemenné knihy

 

1.1. Právním základem plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č.154/2000 Sb.o  šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvislostí zákonů, ve znění zákona č. 130/2006 Sb. Dále jen zákon, vyhláška Mze ČR č. 448/2006, částka 145/ Sb. kterou se provádějí některá ustanovení citovaného zákona (dále jen vyhláška) a stanovy Českého svazu chovatelů  málopočetných dojných plemen skotu, jehož je Český svaz chovatelů brown-swisského skotu součástí.

 

 

1.2. Ustanovení Řádu PK je v souladu s přímo použitelnými nařízeními a se směrnicemi orgánů evropské unie. Respektuje pravidla a doporučení mezinárodních sdružení chovatelů brown-swisského skotu. Zakládá v tomto směru systém PK rovnocenný systémům platným v členských zemích společenství a dalších zemích s chovem brown-swisského  skotu. Vytváří tak předpoklady porovnání, obecné uznávání výsledků a produktů domácího šlechtění a mezinárodní výměnu genofondu.

 

2. Účel plemenné knihy a jeho naplňování

 

2.1. Účelem PK je cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně celé populace brown-swisského  skotu v ČR v žádoucím směru, v zájmu zvyšování výkonnosti, hospodárnosti a konkurenční schopnosti jednotlivých chovů i plemene jako celku.

 

2.2. Pro naplňování tohoto účelu Svaz, sám nebo v součinnosti s jinými organizacemi koordinuje, popřípadě zabezpečuje realizaci schváleného chovného cíle a šlechtitelského programu, průběžně vyhodnocuje jejich postup a zpracovává a navrhuje Mze ČR aktualizaci a potřebné změny.

 

2.3. V souvislosti s tím zejména:

 • stanoví a aktualizuje rámcový program šlechtění a jeho metody, základní rozsah metody zajišťování a testování vlastností a znaků a odhadu plemenné hodnoty v rámci celého plemene,
 • usměrňuje, koordinuje, popř. v součinnosti s oprávněnými osobami zajišťuje jejich realizaci, hodnotí průběh a vývoj plemene,
 • stanoví v součinnosti s oprávněnými osobami základní parametry pro výběr plemenných zvířat určených ke kvalitativní reprodukci populace, provádí výběry plemeníků a podílí se na výběru plemenic,
 • pravidelně zpracovává a zveřejňuje výsledky realizace šlechtitelského programu plemene,
 • registruje chovy, zapisuje plemenná zvířata a jejich potomstvo do PK a odpovídá za vedení PK,
 • registruje původ a plemennou hodnotu plemenných zvířat a vydává potvrzení o jejich původu a hodnotách (dále jen POP),
 • zveřejňuje informace o stavu a výsledcích PK a hodnotách vybraných kategorií zvířat a chovů,
 • navazuje a udržuje styky se zahraničními organizacemi obdobného poslání.

 

3. Vedení plemenné knihy

 

3.1. V rámci ČR je zřízena a vedena jedna PK brown-swisského  skotu. Jejím nositelem je Český svaz chovatelů  brown-swisského    skotu (dále jen Svaz). Technické vedení PK zajišťuje Svaz

 

3.2. PK celého plemene je vedena formou počítačové databáze v ústředním počítači a průběžně aktualizována přebíráním dat z centrální databanky skotu. Forma kartoték nebo registrů má stejnou platnost, pokud zajišťuje průběžnou aktualizaci.

 

3.3. Správa, údržba a aktualizace softwaru PK je zajišťována ústředně, v návaznosti na vedení centrální databanky. Změny software je možno provádět jen se souhlasem Svazu.

 

4. Členění plemenné knihy

 

4.1. PK brown-swisského   skotu se člení:

 

4.1.1. vnitřně na:

 • oddíly - podle doloženého původu, případně podle dalších parametrů jednotlivých zvířat,
 • oddělení - v rámci hlavního oddílu PK podle určitých kriterií,
 • viz níže odst. 5.3.3. 

4.1.2. funkčně na:

 • rejstřík chovů - (dále jen RCH) – pro evidenci chovů v PK, viz níže odst. 5.1.1.
 • vlastní plemennou knihu (dále jen PK), pro zápis jednotlivých býků (viz níže odst. 5.2.) a krav (viz níže odst.5.3.)
 • plemenný registr (dále jen PR) , pro registraci a zápis potomstva býků a krav zapsaných v PK, viz níže odst. 5.4.

 

4.2. V rejstříku chovů jsou evidovány všechny chovy, které se přihlásí ke členství v PK za podmínek uvedených v odst. 5.1. řádu. Zrušené chovy nebo chovy se změněnou identifikací jsou evidovány s odpovídajícím vyznačením změny.

 

4.3. PK se vede samostatně pro býky , krávy a jejich potomstvo z chovů evidovaných v RCH. Zapisují se do ní jednotlivá zvířata na základě přihlášky jejich majitele, držitele, popř. majitele semene, samičích buněk nebo embryí (dále jen majitel).

 

4.4. V plemenném registru je vedeno potomstvo býků a krav zapsaných v PK z chovů evidovaných v době narození telete v RCH.

 

4.5. Jednotlivá zvířata jsou v době zápisu do PK nebo registrace v plemenném registru (dále jen PR), začleněná podle svého genotypu a dalších hledisek do některého z oddílu nebo oddělení označeného písmenem A nebo B. Oddělení A tvoří hlavní oddíl PK. Oddíl B má přípravný charakter . Podmínky pro zápis býků a krav do jednotlivých oddílů PK jsou uvedeny v článku 5. tohoto řádu.

 

4.6. Při zápisu se uvádí rovněž jména zvířat, zásady pojmenování stanovuje Rada PK. U býků je jméno povinné, u krav je pojmenovávání dobrovolné podle rozhodnutí chovatele.

 

4.7. Za jméno, číslo zvířete se uvádějí přídavné kódy, označující z přenosu embryí, nositele genetických odlišností nebo genetických vad apod., případné kódy a způsob jejich zařazení určuje Rada PK zpravidla v souladu s mezinárodními dohodami nebo zvyklostmi.

 

4.8. Uvnitř jednotlivých oddílů a oddělení PK mohou být evidována elitní zvířata s mimořádnou hodnotou, vybíraná a označovaná v záznamech PK podle kriterií stanovených Svazem.

 

4.9. Samostatné evidenční skupiny tvoří importovaná embrya a plemenná zvířata, zapsaná do PK v zahraničí, která jsou uvedena v původech dovezených zvířat, spermatu a embryí, která nebyla sama použita k plemenitbě v ČR.

 

5. Podmínky pro zápis a způsob zápisu do plemenné knihy

 

Podmínky pro zápis a způsob zápisu do tohoto řádu PK se řídí ustanoveními a rozhodnutími Svazu.

 

5.1. Chovy

 

5.1.1. Rejstřík chovů

Chovy jsou evidovány v PK na základě závazné přihlášky majitele a záznamu v rejstříku chovu. Za chov evidovaný v PK se považuje soubor krav stejného plemene jednoho majitele, ustájených v jedné stáji nebo souboru stájí jedné farmy a přihlášených do PK, samostatně vedený ve jmenovce chovu pro kontrolu užitkovosti (dále jen KU). Evidence chovu v PK zůstává zachována i pro nástupnickou organizaci, pokud se nemění číslo ve jmenovce chovu KU. Svaz může ze závažných důvodů (např. zdravotní stav , hrubé závady evidence nebo označování zvířat, jednání v rozporu se zákonnými předpisy a tímto řádem, neplnění závazků, nebo úhradě poplatků apod.) odmítnout, zrušit nebo pozastavit evidenci v rejstříku chovů, případně ji pozastavit nebo zrušit podle oddílu 14. Řádu.

 

5.1.2. Všeobecné podmínky pro evidenci chovů v rejstříku chovů

Podmínkou pro evidenci chovu v rejstříku chovů je zejména:

 1. zapojení chovu do KU dle metody A,varianta A4 a napojení na ústřední databázi skotu ČR, vedené pověřenou osobou,
 2. řádné vedení a uchovávání předepsaných dokladů podle závazných právních předpisů a pokynů pro vedení evidence skotu,
 3. řádné a včasné označování zvířat identifikačními prostředky způsobem a v terminech stanovenou vyhláškou MZe ČR č. 136/2004,
 4. ověřování původu zvířat podle ustanovení odst. 9. tohoto řádu,
 5. provádění zkoušek dojitelnosti, příp. dalších zkoušek v rozsahu určeném šlechtitelským programem,
 6. provádění lineárního popisu u vybraných jedinců,
 7. souhlas kontrolní činností orgánů PK, tj. zejména umožnit jim posouzení a dohlídky v chovu a předkládat jim požadované doklady.

 

5.2. Býci

 

5.2.1. Zápis do PK

Do plemenné knihy se zapisují:

 1. Plemenní býci, kladně prověření kontrolou dědičnosti v zahraničí nebo se stanovenou genomickou PH, nebo jejich sperma a kteří splňují podmínky, stanovené pro opakované nasazení býků v ČR. Podmínky určí Svaz jako minimální požadovanou plemennou hodnotu (PH) v určeném znaku.
 2. Zápis do PK je jedním z podkladů pro zápis do speciální evidence plemeníků (ústředního registru plemeníků)
 3. Podmínky pro zápis stanovuje svaz a zveřejňuje na webových stránkách www.brownswiss.cz a může je průběžně aktualizovat dle vývoje v chovu brown-swisského skotu

Zápis do PK má trvalou platnost. Při zápisu se býci začlení, podle podmínek uvedených v odst. 5.2.3., do odpovídajícího oddílu PK a je jim přiděleno číslo PK.

 

5.2.2. Všeobecné podmínky pro zápis do PK

Pro zápis do PK je třeba doložit:

 1. Potvrzení o původu býka (dále jen POP) vystavené domácí nebo zahraniční organizací se dvěma nebo třemi generacemi předků je zapotřebí pro účely zápisu a evidence příbuznosti předložit doklad o původu matky býka se dvěma generacemi předků. U dovezeného semene býků prověřených podle potomstva k opakovanému nasazení nutno doložit výsledky odhadu vlastní PH nebo uvést internet. Adresu, na které jsou aktuální výsledky veřejně dostupné. Dále je třeba doložit status nositelství genetických vad, pokud nejsou uvedeny na POP.
 2. U býků narozených v ČR ověření původu podle odst. 9. řádu.
 3. U všech býků (včetně býků, od nichž bylo dovezeno sperma) osvědčení o genetickém typu býka, vydané oficiální laboratoří nebo chovatelskou organizací.
 4. U žijících býků „Doklad o výběru býka“ podle přílohy k vyhlášce č. 4 k vyhlášce č. 448/1006 Sb. tab.A2.
 5. U býků pro inseminaci doložit výsledek vyšetření na haplotyp JH1 a JH2 a souhlasit s jeho zveřejněním.
 6. U býků pro inseminaci doložit výsledek vyšetření na β kasein a κ kasein a souhlasit s jeho zveřejněním.

Zápis do PK je jedním z podkladů zápisu ve speciální evidenci plemeníků (ústřední registr plemeníků).

 

5.2.3. Podmínky pro zápis do oddílu PK

Pro zápis býků do příslušného oddílu PK platí tyto podmínky:

Hlavní oddíl

Oddělení A:

 • plemenná příslušnost V100 (odst. 7.1. řádu),
 • rodiče a prarodiče zapsaní v PK stejného plemene v ČR nebo v zahraničí.

Do přípravných oddílů se býci brown-swisského  skotu nezapisují.

 

5.3. Krávy

 

5.3.1. Zápis do PK
Do PK se zapisují zpravidla všechny krávy v chovu evidovaném RCH s výjimkou krav, které majitel ze zápisu jmenovitě vyloučil. Vyloučení nežádoucích krav je možno provést jejich označením v evidenci KU. Zápis krav do PK probíhá ve třech formách:

 1. základní zápis celého stavu krav v chovech nově evidovaných v RCH podle podmínek uvedených v odst. 5.3.2., písm. a)
 2. základní zápis jednotlivých krav pocházejících z neevidovaných v RCH podle podmínek uvedených v odst. 5.3.2., písm. a )
 3. průběžný zápis krav nově zařazených do PK po otelení převodem z vlastního nebo jiného chovu evidovaného v RCH za podmínek uvedených v odst. 5.3.2., písm. b)

Zápis do PK má trvalou platnost. Začlenění do odpovídajícího oddílu PK se řídí podmínkami uvedenými v odst. 5.3.3. Začlenění lze měnit jen na základě prokazatelných změn skutečností, které rozhodly o předchozím začlenění.

5.3.2 Všeobecné podmínky pro zápis do PK
Podklady pro zápis krav a jejich zařazení do oddílů PK (odst. 5.3.3.) se získávají:

 1. při základním zápisu celého stavu nebo jednotlivých krav (odst..5.3.1. písm. a) b) - z evidence KU, popř. u importovaných plemenic z POP, vydaných příslušným zahraničním svazem,
 2. při průběžném zápisu krav (odst. 5.3.1., písm. c):
  • pocházejících z chovu stejného majitele evidovaného v RCH – automaticky z PR tohoto chovu s výjimkou krav, které majitel vyloučil (odst. 5.3.1.),
  • získané nákupem jalovic z chovu jiného majitele evidovaného v RCH – na základě POP vydaného Svazem nebo na žádost prodávajícího automaticky z PR tohoto chovu s výjimkou krav, které majitel vyloučil,
  • získané importem plemenic ze zahraničí - na základě POP vydaného příslušným zahraničním svazem.

Za chov stejného majitele se považuje i chov, který vznikl převodem v rámci transformace, právního nástupnictví, restitucí apod. pokud je evidován v RCH. Plemenice přesunuté z neevidovaných chovů nebo jalovice, získané nákupem, popř. převodem z jiného chovu evidovaného oddílu.

 

5.3.3. Podmínky pro zápis do oddílu PK
Pro zápis krav do příslušného oddílu PK platí tyto podmínky:


Hlavní oddíl
 
Oddělení A:

plemenná příslušnost V1 (odst. 7.1. řádu);

rodiče a prarodiče zapsáni v plemenné knize stejného plemene v ČR nebo

v zahraničí.

 

Oddělení B:

 

plemenná příslušnost V2 (odst. 7.2. řádu)

 

rodiče a prarodiče zapsáni v PK stejného plemene

 

Přípravné oddíly:

 

Oddíl C:

 

plemenná příslušnost V3 (odst. 7.2. řádu)

 

rodiče zapsáni v PK stejného plemene

 

Oddíl D:

 

plemenná příslušnost V4 (odst. 7.2. řádu)

 

nebo není ověřen nebo znám původ, ale kráva vykazuje znaky, typické pro

plemeno.

 

5.3.4. Zařazení do oddílu PK se upřesňuje vždy při prvním otelení krávy, při zjištění nových skutečností, nebo vznikne-li pochybnost o správnosti zařazení, na žádost chovatele, případně z rozhodnutí Rady PK.

 

5.4 Potomstvo

5.4.1 Zápis a registrace v plemenném registru
V PR je zapsáno a registrováno potomstvo krav a býků zapsaných v PK brown-swisského  plemene a potomstvo, narozené z dovezených embryí, evidovaných v evidenci PK v tomto rozsahu:

 1. veškeré samičí potomstvo až do doby:
  • převodu plemenice do PK po otelení nebo po provedeném výplachu embryí, avšak nejvýše do 4 let věku
  • vyřazení zvířete z chovu
 2. samčí potomstvo určené majitelem k dalšímu chovu až vyřazení.
 3. Importované jalovice jsou v chovech evidovány v RCH registrovány v PR samostatně, na podkladě POP, vydaného zahraniční chovatelskou organizací a předloženého majitelem a zavedeného původu do centrální databanky, až do doby převodu do PK krav nebo vyřazení z chovu.

 

5.4.2. Všeobecné podmínky pro registraci v PR
V PR jsou registrována zvířata, která:

 • se narodila v chovech evidovaných v RCH po rodičích zapsaných v PK,
 • jsou řádně označena podle ustanovení článku 8 tohoto řádu,
 • mají ověřený původ podle ustanovení článku 9 tohoto řádu.

U zvířat získaných nákupem z chovu evidovaného v PK jiného majitele se údaje v PK převádějí pouze na základě POP vydaného Svazem, nebo na žádost prodávajícího automaticky z PR po uhrazení sazby podle sazebníku PK.
U zvířat narozených po ET je pro zápis do PR postačující podmínkou zápis do PK biologické matky a zápis chovu matky do RCH.

 

5.4.3. Zařazení do oddílu se řídí stejnými podmínkami jako u plemenných býků (5.2.3.) a krav (5.3.3.). Upřesňuje se vždy při zjištění nových, s tím souvisejících skutečností.

5.4.4. Doplňkem ústředního registru je evidence importovaných embryí, evidují se v ní jednotlivé kombinace rodičů, příp. počet importovaných embryí v rámci každé kombinace.

 • O zařazení do evidence žádá majitel, příp. dovozce.
 • K žádosti je třeba připojit:
  • POP obou rodičů (vždy nejméně se dvěma generacemi předků otce i matky), resp. POP embrya, vydaná nebo potvrzená chovatelskou organizací, která obsahují údaje o užitkovosti, resp. plemenné hodnotě předků.
  • Osvědčení o genetickém typu otce a matky.

 

5.4.5. Zařazení v evidenci je podkladem pro automatický zápis a registraci potomstva v plemenném registru, zařazení do oddílu PK a stanovení původu telete.

 

5.5. Kontinuita údajů
Data uložená v centrální databance zahrnují řadu údajů, potřebných pro PK; v souvislosti s tím:

 

5.5.1. pro data z kontroly užitkovosti, dědičnosti, reprodukce a další evidence uložená v databance, popř. vedená v chovech, slouží jako data potřebná pro zápis, vedení a doplňování PK podle tohoto řádu, při splnění podmínek zápis zvířat uvedených v odst. 5.2., 5.3. a 5.4.

 

5.5.2. od krav nově zapsaných do PK je evidováno v PK pouze potomstvo narozené po datu registrace chovu v RCH a zápisu krav do PK.

 

 

 

6. Formy registrace chovů (členství v PK)

 

Po registraci v PK se chov stává členem plemenné knihy brown-swisského  skotu.

 

6.1. Všeobecné podmínky registrace v PK je písemná přihláška k registraci v PK, úhrada registračního poplatku, závazek k dodržování řádu PK.

 

6.2. Formy registrace

 • Chovy registrované v PK, které jsou členy Svazu jsou registrovány bezúplatně.
 • Ostatní chovy, které nejsou členy Svazu, jsou registrovány v PK po úhradě registračního poplatku.

 

6.3. Registrace v PK se zruší na základě vlastního písemného odhlášení chovatele nebo při zrušení chovu nebo zrušení KU (varianta A4).

 

7. Definice plemene a kódové označení

 

7.1. Za čistokrevné zvíře brown-swisského  o plemene se považuje ve smyslu rozhodnutí komise Evropského společenství, potomek rodičů a prarodičů, zapsaných v PK téhož plemene.
Označovací kód – V = genet. podíl brown-swissského skotu 100%

7.2. Při zápisu býků a krav do PK, popř. registraci v PR se zvířata začleňují do skupin

podle genetického podílu brown-swissské krve, označovaných kódem:

 

V1 - genetický podíl brown-swisského skotu 100%,

V2 - genetický podíl brown-swisského 87,5% a více

V3 - genetický podíl brown-swisského 75-87%

V4 - genetický podíl brown-swisského 50 - 74% 

 

 

8. Označování skotu v PK

 

8.1. Veškerý skot je České Republice označován způsobem podle § 10 - § 12 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění pozdějších předpisů. Každé tele musí být označeno do 20 dní po narození do té doby musí chovatel zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho totožnost.

 

8.2. Čísla ušních známek jsou nezaměnitelná, identifikují zvíře po celý život a používají se ve veškeré dokumentaci.

 

8.3. Číslo ušní známky podle odst. 8.1. platí u krav a jejich potomstva, registrovaného v PR, současně jako číslo PK. Plemenným býkům přiděluje číslo PK Svaz před jejich zápisem do ústředního registru plemeníků.

 

8.4. Importované plemenice označován způsobem podle § 10 - § 12 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění pozdějších předpisů. Každé tele musí být označeno do 20 dní po narození do té doby musí chovatel zabezpečit, aby bylo možné zjistit jeho totožnost.

 

8.5. Pro importované býky (sperma) platí rovněž ustanovení § 22 zákona 154/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů s tím, že jsou zařazováni v ČR do genealogických linií, v jejichž rámci je jim ponecháno původní nebo přiděleno nové jméno a přidělená značka a číslo registru.

 

8.6. V původech zvířat (narozených v ČR i importovaných) se uvádí označení importovaných zvířat podle odst. 8.3. a 8.4. a u jejich předků jméno a číslo přidělené v zemi původu a číslo, přidělené v rámci evidenční skupiny PK (odst.4.6.).

 

8.7. Zápis zvířete do PK a jeho zařazení do příslušného oddílu PK se označuje v databance a veškerých záznamech PK trojmístným alfabetickým znakem, kde:

 • prvé písmeno P - značí zápis do PK,
 • druhé písmeno V - značí plemennou knihu brown-swisského  skotu,
 • třetí písmeno A,B,C,D – značí zařazení zvířete do příslušného oddílu nebo oddělení PK.

 

8.8. Chovy registrované v RCH jsou evidovány pod číslem v ústřední evidence, uvedeným ve jmenovce chovů, doplněné o evidenční číslo zápisu do rejstříku chovu.

 

9. Stanovení a ověřování původu skotu v PK a údajů o jeho hodnotě

 

9.1. Podkladem pro stanovení původu je „Seznam narozených telat“ vyhotovený počítačem na základě záznamů v plemenářské evidenci databázi reprodukce.

 

9.2. Hodnověrnost údajů o zabřeznutí plemenice po býku uvedeném průvodním listu skotu, popř. v připouštěcím rejstříku a původ telete se ověřují automatizovaně podle „Zásad vedení ústřední evidence při automatizovaném zpracování dat skotu“.

 

9.3. Zjištěný původ se ověřuje podle genetických markerů u kategorií zvířat a v rozsahu stanoveném v § 12 zákona. Kromě toho může být původ ověřen, na žádost majitele, kontrolního orgánu PK nebo osoby oprávněné k provádění inseminace nebo přenosu embryí:

 • u plemenic a potomstva narozeného po ET,
 • namátkově u telat.

U všech býků, matek býků a u dárkyň embryí určených k prodeji se vyžaduje genetický typ.

 

9.4. Pro vystavení původu zvířat, resp. jejich samičích buněk a embryí pocházejících a registrovaných v RCH jejich domácích chovů než těch, ve kterých jsou zapisovány, se pro účely zápisu zvířat, resp. jejich potomstva do PK vyžaduje:

 • U býků - POP s uvedením údajů podle vyhlášky, genetický typ a ověření původu podle genetických markerů.
 • U plemenic - POP s uvedením údajů předků a počtu generací. To může být nahrazeno automaticky provedeným zápisem po uhrazení poplatku podle ceníku PK.
 • U samičích buněk a embryí - POP dárkyně s údaji o dvou generacích předků, genetický typ dárkyně a u embrya kopie POP otce.

Údaje o původu plemenných býků domácího chovu se získávají z ústřední databanky. Všechny doklady o původu musí být potvrzeny Svazem v souladu s předpisy EU.

 

10. Potvrzení o původu plemenného skotu

 

10.1. Za plemenný skot se považují býci a krávy zapsaní v PK, jejich potomstvo registrované v PR a pro tento účel i samičí buňky a embrya od plemenic zapsaných v PK.

 

10.2. Oficiálním dokladem o identitě, původu a hodnotě plemenného skotu je potvrzení o původu - (POP) Musí být v souladu s předpisy ES. Vzor POP musí odpovídat zásadám, schválenými orgány mezinárodních asociací chovatelů brown-swisského  skotu a podléhá schválení Mze ČR a obsahuje údaje stanovené předpisem ES (Rozhodnutí komise ES č. 2005/379 ze 17.5.2005).

 

10.3. Údaje o rodokmenové, užitkové a plemenné hodnotě zvířat a údaje o reprodukci se získávají ze záznamů KU, KD, dědičnosti a reprodukce uchovávaných v centrální databance, údaje o reprodukci i z evidence vedené v chovech. Způsob zpracování a ověřování těchto údajů v ČR je zakotven v programovém řešení těchto systémů, které je odsouhlaseno Svazem.

 

10.4. Pro stanovení původu importovaných zvířat, spermatu, samičích buněk a embryí se pro účely zápisu zvířat, resp. jejich potomstva do PK vyžaduje:

 

10.4.1. u býků a spermatu - POP se dvěmi generacemi předků a genetický typ býka,

 

10.4.2. u plemenic - POP se dvěma generacemi předků,

 

10.4.3.

 • u březích plemenic – navíc kopie POP býka, po kterém plemenice zabřezla
 • u samičích buněk a embryí - POP a genetický typ dárkyně se dvěma generacemi předků, u embryí dále kopie POP a genetický typ otce nebo POP embrya a genetický typ obou rodičů

 

Všechny doklady musí být potvrzeny příslušnou organizací země vývozu. V souladu s rozhodnutím komise č.2005/379/ES ze 17.5.2005 mohou být u plemenných býků ze zemí ES při dovozu semene a POP embryí vydány uznanými IS, u embryí pak Středisky pro přenos embryí a některé údaje mohou být obsaženy v jiných průvodních dokumentech, pokud je to taxativně uvedeno a potvrzeno chovatelskou organizací.
Údaje o PH býků, které jsou veřejně dostupné, mohou být nahrazeny příslušnou internet. adresou.

 

10.5. POP na plemenné býky vystavuje Svaz pouze jedenkrát. Originál tohoto základního POP nebo jeho aktualizovaný duplikát se vydává na žádost prodávajícího nebo majitele býka a je uložen u majitele býka . Pro účely prodeje semene, dokladu o připouštění apod. vystavuje majitel býka nebo organizace určená k vedení registru býků, kopii POP.

 

10.6. POP na plemenné krávy a jalovice, býčky z plemenného registru, samičí buňky a embrya vystavuje Svaz na žádost prodávajícího nebo jim pověřené organizace při každém prodeji, pokud nový majitel nakupuje zvíře jako plemenné a pokud nepožádal o automatický převod dat.

 

10.7. Svaz vede přehled o vydaných POP. Změny, opravy a doplňky v POP smí provádět jen Svaz nebo jim pověřená organizace, která uchovává data POP a může v odůvodněných případech vystavit i duplikát POP.

 

10.8. Pro ostatní účely (výběr zvířat, nabídky k prodeji, likvidace pojistné události, hodnocení chovu apod.) vystavuje Svaz „Výpis z Plemenné knihy“, který však nemá platnost POP. Výpis se vystavuje na žádost majitele , popř. jim pověřené organizace. Vzor výpisu stanoví Svaz.

 

11. Rada plemenné knihy

 

11.1. Pro řízení PK a šlechtitelského programu plemene Svaz zřizuje svůj odborný orgán Radu plemenné knihy.

 

11.2. Členy rady PK a jejího předsedu na návrh výboru volí a odvolává členské shromáždění Svazu.

 

11.3. Rada si určí z řad svých členů, případně z řad pracovníků Svazu tajemníka, který zabezpečuje přípravu podkladů k jednání a realizaci přijatých opatření.

 

11.4. Rada PK se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně a řídí se organizačním řádem stanoveným Svazem.

 

11.5. Předseda Rady PK zřizuje k řešení odborných problematik dočasné pracovní komise, jejichž závěry předkládá Radě PK, případně Svazu k projednání a schválení.

 

12. Kontrola dodržování Řádu plemenné knihy

 

12.1. Za dodržování Řádu PK odpovídá Rada PK, v souvislosti s tím vypracovává zásady kontroly a předkládá je výboru Svazu ke schválení.

 

12.2. Plnění vymezených a kontrolních funkcí zajišťují v chovech inspektoři PK na základě pokynů Rady PK a zmocněni Svazem.

 

12.3. Kontrola při jejich vydávání a namátkově při jejich podpisu.

 

12.4. Součástí zásad je systém namátkové kontroly správnosti původu plemenného skotu pomocí genetických markerů, pokud je tím stanovený původ vyloučen nebo je určen jiný než stanovený původ, provede se v evidenci PK automaticky oprava.

 

13. Finanční řád plemenné knihy

 

13.1. Vedení PK je účelovou činností vyplývající ze zákona a vykonávanou Svazem za účelem cíleného a efektivního rozvoje celého plemene a ve prospěch členů PK.
Nezbytné náklady spojené s vedením PK a souvisejícími činnostmi a se zajištěním šlechtitelského programu a technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z podpůrných prostředků Mze ČR a ze souvisejících aktivit Svazu a organizací pověřených výkonem jednotlivých činností.

 

13.2. Výši poplatků a způsob hospodaření určuje finanční řád PK, který je nedílnou součástí řádu PK. Finanční řád, jeho změny a doplňky, sazebník PK a hospodaření PK schvaluje členské shromáždění na základě návrhu výboru Svazu.

 

13.3. Svaz může zajišťovat některé činnosti potřebné pro PK a plnění jejich funkcí smluvně s vybranými organizacemi.

 

14. Opatření při nedodržování nebo porušování Řádu

 

14.1. Při zjištěném nedodržování nebo porušení Řádu plemenné knihy, včetně Finančního řádu a jeho sazebníku a povinností, ke kterým se chovatel, jehož zvířata jsou zařazena v PK  zavázal , mohou být podle závažnosti uplatněna nápravná opatření, kterým musí předcházet písemné upozornění na zjištěné nedostatky.

 

14.2. Upozornění musí obsahovat konkrétní údaje, které ustanovení bylo porušeno, způsob zjednání nápravy, stanovení lhůty k nápravě, určení nápravného opatření v případě, že chovatel neučiní nápravu ve stanoveném termínu.

 

14.3. Dlužné částky vzniklé nedodržováním  Finančního řádu PK a Řádu PK bude Svaz vymáhat v souladu s platnými zákony ČR.

 

15. Mezinárodní spolupráce

 

15.1. Svaz jako nositel PK je garantem PK brown-swisského  plemene vůči zahraničí. Z tohoto titulu je členem mezinárodních organizací chovatelů brown-swisského  skotu, popř. dalších odborných organizací. Svaz může kolektivním nebo jmenovitým členstvím pověřit i jiné organizace nebo osoby.

 

15.2. Svaz udržuje přímé kontakty s jednotlivými zahraničními organizacemi PK, zejména při šíření a inovaci metodických, postupů vedení PK, při vymezení a uznávání podkladů pro mezinárodní obchod s plemennými zvířaty a další.

 

15.3. Rada PK zodpovídá Svazu za dodržování závazných mezinárodních dohod k vedení PK.

 

16. Závěrečná ustanovení

 

16.1. Svaz je oprávněn vydávat, na návrh rady PK a po projednání se zainteresovanými organizacemi metodické a prováděcí pokyny pro jednotlivé činnosti spojené s vedením PK.

 

16.2. Novelizované znění řádu PK vstoupilo v platnost dnem ... na základě schválení členským shromážděním Svazu dne ... a schválení Mze ČR dne ...

 

 

 

Finanční řád plemenné knihy brown swisského  skotu

 

Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto Finančním řádem, který je nedílnou součástí Řádu plemenné knihy brown swisského skotu. Finanční řád (dále jen FŘ) vydává výbor Svazu po jeho schválení členským shromážděním Svazu. Vedení PK je účelovou činností, kterou vykonává Svaz v zájmu členů plemenné knihy a systematického rozvoje plemene. Hospodaření PK není vedeno snahou po vytváření nadbytečných zisků nad rámec zdůvodněných potřeb zajištění provozu a rozvoje PK.

 

 

1. Účel finančního řádu

 

Účelem FŘ je stanovit jednotná, dlouhodoběji platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti členů PK na tvorbě zdrojů nezbytných pro vedení PK.

 

2. Předmět finanční účasti

 

Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s vedením PK, jmenovitě za:

 1. registraci chovu v rejstříku chovu, CHOVATEL
 2. vstupní zápis krav přihlášených v rámci základní evidence stáda v rejstříku chovu, CHOVATEL
 3. průběžný zápis nově zařazených krav do PK, CHOVATEL
 4. zápis mladých býků domácí produkce a importovaných býků do 24 měsíců věku, určených k inseminaci v ČR, MAJITEL BÝKA
 5. zápis mladých býků domácí produkce nebo importovaných pro přirozenou plemenitbu, CHOVATEL
 6. zápis plemenných býků, kladně prověřených kontrolou dědičnosti, kteří (nebo jejich sperma) byli importováni do ČR,DOVOZCE
 7. zápis ostatních býků na základě rozhodnutí Svazu, MAJITEL BÝKA
 8. zavedení původu a zápis importovaných plemenic, samičích buněk a embryí do PK na základě POP předloženého majitelem, MAJITEL
 9. vystavení POP pro plemenné býčky z plemenného registru, MAJITE
 10. vystavení POP pro plemenné býky (včetně býků, od nichž bylo importováno sperma),
 11. vystavení POP na plemenice nebo embrya pro tuzemský obchod,
 12. automatický převod původu a dalších údajů z plem. registru k novému majiteli při nákupu plemenice nebo embrya,
 13. vystavení POP pro export,
 14. výpis z PK.

 

Poznámka: poplatky uvedené pod písm. b) a c) zahrnují rovněž evidenci telat v registru potomstva, poplatky, uvedené pod d), e), f), g), h), j) zahrnují i zavedení předků do evidenční skupiny PK (odst.4.6. Řádu), u březí plemenice i zavedení údajů býka, kterým byla připuštěna nebo po kterém zabřezla.

 

3. Poplatky

 

Sazebník poplatků za jednotlivé úkony PK navrhuje rada PK podle aktuální hospodářské situace. Schvaluje jej (včetně jeho změn) na návrh výboru členské shromáždění. Výbor je povinen seznámit se změnami všechny členy PK nejpozději jeden měsíc před nabytím účinnosti. Schválený sazebník tvoří pro dané období nedílnou součást FŘ.

 

4. Zúčtování poplatků

 

Poplatky se fakturují jednotlivým členům PK podle evidence v ústřední databázi nebo podle evidence Svazu. Daňový doklad obsahuje rozpis podle jednotlivých položek.
Poplatky fakturuje Svaz přímo, popř. pověřuje jejich zúčtováním a inkasem jinou organizaci, která mu poplatky, nebo jejich dohodnutou část, pravidelně převádí.
Fakturace se řídí obecně závaznými předpisy. Neplacení faktur má za následek, vedle opatření vyplývajících z obecně závazných předpisů uplatnění opatření při nedodržení nebo porušení Řádu PK.

 

5. Plátci poplatků

 

Poplatky uvedené v článku 2 pod písmeny:

 • a), b), c), h), i) hradí chovatel,
 • d), e), f), g) hradí majitel býka nebo semene,
 • k), l), m) hradí chovatel nebo jim pověřená organizace.

 

6. Závěrečná ustanovení

 

Finanční řád vstupuje v platnost dnem vyhlášeným výborem Svazu.

 

Sazebník Plemenné knihy brown-swiss skotu

 

1. Registrace chovu v plemenné knize

1.1. pro členy Svazu chovatelů brown-swisského  skotu: bez poplatku

1.2. pro ostatní chovatele: 1000,- Kč

Úhrada: chovatel

 

2. Plemenice

2.1. Vstupní zápis krav do základní evidence stáda v rejstříku chovů za 1 krávu: 20 ,-Kč
Úhrada: chovatel.

 

2.2. Průběžný zápis nově zařazených krav do PK, za 1 krávu: 30,- Kč
Úhrada: chovatel

 

2.3. Převod celého stáda nebo jeho podstatné části na jiného majitele, pokud tato změna zahrnuje krávy a jalovice dle bodu 5.3.2. Řádu PK: 20 Kč

 Úhrada: chovatel.

 

3. Plemenní býci

 

3.1. Zápis býka vybraného pro inseminaci nebo pro přirozenou plemenitbu (a):

 

3.1.1. domácí produkce: 1000,- Kč

Úhrada: majitel býka

 

3.1.2. dovoz ze zahraničí: 2000,-Kč

Úhrada: majitel býka

 

3.2. Sperma býků z dovozu, zápis býka do plemenné knihy:1000 Kč

Úhrada: majitel býka

 

3.3. Ostatní plemenní býci (c): 20 000,- Kč
Úhrada: majitel býka nebo spermatu.

 

4. Zavedení původu do evidence PK a vystavení dokladů plemenné knihy

 

4.1. zavedení původu importované plemenice nebo embrya do evidence PK (d): 150,- Kč
Úhrada: chovatel, majitel embrya

 

4.2. vystavení potvrzení o původu plemenice, plemenného býka z plemenného registru nebo embrya pro tuzemský prodej: 250,- Kč
Úhrada: chovatel, majitel býka nebo embrya nebo jimi pověřená osoba

 

4.3. vystavení potvrzení o původu plemenice, plemenného býčka z plemenného registru nebo embrya pro export: 250,- Kč
Úhrada: chovatel, majitel býčka nebo embrya nebo jimi pověřená osoba

 

4.4. vystavení potvrzení o původu plemenného býka, vybraného v ČR pro inseminaci nebo přirozenou plemenitbu a plemenného býka, který, nebo jeho sperma byl dovezen ze zahraničí: 500,- Kč
Úhrada: majitel býka nebo spermatu

 

4.5. výpis z plemenné knihy: 10,- Kč
Úhrada: žadatel

 

5. Automatický převod včetně zavedení původu k novému majiteli při prodeji v ČR

 

5.1. jalovice z plemenného registru nebo embrya, určeného k prodeji: 100,- Kč
Úhrada: žadatel

 

Poznámky a vysvětlivky

 1. Plemenní býci ve věku do 24 měsíců: určující je věk v den výběru, u dovezeného spermatu věk v měsíci odeslání přihlášky k zápisu do PK.
 2. Viz Řád plemenné knihy, oddíl 5.2. a na něj navazující limity pro zápis býků, prověřených v zahraničí.
 3. Plemenní býci, kteří nesplňují podmínky pro zápis podle ustanovení Řádu nebo uvedeného rozhodnutí komise ES a byli výjimečně zapsáni do PK podle ustanovení čl. 5.2.1. Řádu.
 4. Zahrnuje zavedení původu plemenice nebo embrya včetně 2 generací předků, u plemenice i zavedení původu býka, kterým byla zapuštěna. Býci, kteří nepůsobili v ČR, jsou registrováni a zapsáni do plemenné knihy pouze pro uznání původu dovezeného býka, jalovice nebo embrya a jejich potomstva